د ویني لوړ فشار

د ویني لوړ فشار

یکوال : دوکتور محمدیونس ظهیر د میروس حوزوي روغتون د داخله ډیپارټمنټ ټرینر متخصص تعریف: د فشار لوړوالی تر داسي اندازې چي د (TOD) خطر رامنځ...