د څښلو اوبه مو خوندورې او ګټمنې کړئ

د څښلو اوبه مو خوندورې او ګټمنې کړئ

ژباړه: حمیدالله حمیدي

 

ژوندپایښت پر اوبو دی؛اوبههغهمادهدهچې انسان ته ژوند وربښي اوپهبدنکېمړهشويسلولونهبیاراژونديکوي، اوبه دپوستکيګونځېلهمنځهوړي او له ښکلا سره مو مرسته...