دھندوانی لس روغتیایی ګټې

دھندوانی لس روغتیایی ګټې

1-ھندوانہ لوړ القلی لرونکی میوہ دہ. 2-ھندوانہ دوینی لوړ فشار دساتلو سخہ مخنیوی کوی. 3- ھندوانہ دزړہ امراضو دخطراتو سخہ ساتنہ کوی. 4- ھندوانہ دوینی شکر پہ نور...