د پوستکي خارښت

د پوستکي خارښت

یکوال : ډاکتر سباوون ډاکتر سباوون د دې پوښتنې په ځواب کې د پوستکي د خارښت په اړه مشوره ورکړې ده: پوښتنه: کله چې هوا یخه شي...