ستونزه د پیاوړتیا لامل ده

ستونزه د پیاوړتیا لامل ده

لیکوال: قطار ظفري

په بېلابېلو ټولنو کې مختلف خلک ژوند کوي د یادو وګړو ژوند په فرهنګي، ټولنیز،سیاسي،دینې،اقتصادي … لحاظ توپیر لري....