ليکني او ژباړي

الفت؛ د افغان- روشنفکرۍ شهنشاه

توسط - الفت؛ د افغان- روشنفکرۍ شهنشاه

سریزه:

ښه به وي که لږ مې دا تياره قبر رڼا کاندي

که مي رڼا کړی وي د چا ذهن و ضمير

د روان کال زمري پر ۲۳-مه د کابل په روشنګرۍ پروګرام کې پر (خلاقيت) بحث کېده، د ارواپوهنې استاد حاجي محمد بشرپال د خلاقيت پر مفهوم و ماهیت اوږدې خبرې...