ټاتوبی او خلک

په افغانستان کي اوسنی روان حالت او وضعيت څه ډول ارزوی؟

توسط - په افغانستان کي اوسنی روان حالت او وضعيت څه ډول ارزوی؟

په افغانستان کي اوسنی روان حالت او وضعيت څه ډول ارزوی؟

سردارمحمد سروري

په هلمند کي د شمشاد خبريال

په افغانستان کي اوسنی روان حالت که داسي دوام وکړي، نو لېري نه ده چي يو ځل بيا به افغانان نه يوازي مهاجرت کولو ته اړايستل سي، بلکي په کور دننه يې هم...