هر اړخيزه او معلوماتي

د سیند د ایکوسيسټم د سمېدو هيلي پیدا سوي

توسط - د سیند د ایکوسيسټم د سمېدو هيلي پیدا سوي

  1. ایکوسيسټم د ژوندیو موجوداتو یوه ټولنه ده چي تولیدوونکي، مصرف کوونکي او له منځه وړونکي (Decomposers) په کښي شامل دي. عموماً ایکوسيسټم پر درو مهمو برخو وېشل سوی، لکه: د سیند ایکوسيسټم، د تازه اوبو ایکوسيسټم او د وچي ایکوسيسټم .
  2. عموماً خلک په دې...