سريزه

دباندينيو او کورنيوژبپوهانو دپلټنو او څيړنو په ترڅ کې...

نومځری یا ضمیر

لیکنه : شکېب مایار

نومځرى يا ضميرد نوم...

تور داغ

لیکوال : عصمت الله صالح

پښې یې ورټولې...

دافسانې کلمه

لیکنه : / نور احمد نور

کله چې...