تور داغ

لیکوال : عصمت الله صالح

پښې یې ورټولې...

دافسانې کلمه

لیکنه : / نور احمد نور

کله چې...

اوازونه او غږونه

لیکوال : مريم صديقي

اوازونه هغه پرلپسې سره...