مجسمه/ اجمل پسرلی

2

ږیره یې له نژدې یوې اونۍ راهیسې نه...