حکايت

2

هنر کده

9

لیکنه: حضرت الله ارغوان

غزل

7

ګریوان...

تشهيري ادب / اجمل ښکلى

“سمرسټ موم په خپل ناول (The Moon and Sixpence) کې د فرانسوي انځورګر غوغان (Paul Gauguin)...

پنځه اويا يمه مينه چاپ شوه

په دې ګڼه کې:  سرليکنه، د پغمان يونليک، له ډاکتر شمس نجيبي سره مرکه!

  د (نجيب...