ملګری یعنې څوک؟ کتاب چاب شو

له ماشومانو او زلمکو سره د فلسفې په اړه دا کتاب اناهیتا روهي له جرمني ژبې څخه پښتو...