ښه ملګری

شاعر: مولوي عبدالغفار (بريالی)

پر ښه لار به دي رهــــــــــــي کړي ښه رفیق

په هرځـــــــــاي کی...