بمبارد – لیلا خُرم

ساه ګانې بندې دي، اسمان چپه دى

د خاورو لوټو پر سپېره خزانه

څو سويې...

د بوډۍ کچکول/ پروین ملال

خندا ورکه ده په ښار کې د ماشوم شونډې اغزیو دي ګنډلي د خنداوو شهزاده غمو خوړلی د زلمیو،...