یز، ییز او که یز

پښتانه لیکوالان او خبریالان د (یز، ییز او ایز)...