د سید شاه سعود یو غزل

په دې یې وژني چې تیاره سره تیاره پاتې شي له دې سړي به دغه بل سړي ته څه...

زما کیسه کتاب چاپ شو

د پياوړي افغان سیاستوال او فرهنګي شخصیت مرحوم شمس الدین مجروح د خاطرو کتاب«زما کیسه» چاپ او خپورشو.

يو گل څو رنگونه- زینب سالک

لنډۍ چې ټپه،مسره،او ټيکۍ هم ورته وايي د پښتو ژبې د شعر د برخې تر ټولو په زړه...