مذکرې سترگې

که په یوه فیلم کې نجونې نیم بربنډې وي، موږ وایو چې بد اخلاقي خپروي خو د...

د سولي کوتره

د خپلو اوښکو سیلاب،

خړو موجونو سره،

پر دغه کلي باندي،

تازه غزل/بصيرالحق عادل

زما درد درد زندګۍ ته چې سلګۍ ورځارېدله

ستا  حسن  ته   جانانه  ښاپېرۍ  ورځارېدله

«««

غزل

نفرت نفرت اوري سوغات ورته قیمت نه لری

ستادسورکوشونډانو شات ورته قیمت نه لری

«««

بیلیدل

توماس چې کله په مخ راغلی نو له خندا یې غاښونه بریښيدلي، خو نن یې تندی تریو و....

هنر او احساس

که په تیرو پنځوسو ، شپیتو کلونو کې د هنر په اړه د افغانستان د شاعرانو، سندرغاړو او...