ناټو کابل کې دايمي مرکز جوړوي

د ناټو ځواکونه چې له تېرو اولس کلونو راهيسې افغانستان کې ميشت دي اوس ورته کابل کې يو...