حکومت په تهران کې د محمد محقق وروستۍ څرګندونې د افغانستان بهرني سیاست، ملي ګټو، ثبات، امنیت اونافذه...