دولتي روغتونونه په تصدیو بدلېږي

د عامي روغتیا وزارت چارواکي په پام کې لري، چې دولتي روغتونونه هم په تصدیو بدل کړي.؛ د عامې روغتیا وزیر...