واکسين د شريعت له نظره

ليکنه: حبيب الرحمن «وبيص»

واکسين زموږ يو پخوانى درمل پاتې شوى؛ له ډېره وخته راهيسي يې لګول...

ومیندوارې ښځې دې په اړخ ویدېږي

  •  په بریتانیا کې اومیندوارو ښځو ته سپارښتنه شوې چې د اومیندوارۍ په وروستیو ۳ میاشتو کې په یوه...