دھندوانی لس روغتیایی ګټې

1-ھندوانہ لوړ القلی لرونکی میوہ دہ. 2-ھندوانہ دوینی لوړ فشار دساتلو سخہ مخنیوی کوی. 3- ھندوانہ دزړہ امراضو دخطراتو سخہ ساتنہ کوی. 4-...

دانسان د مغزو لس ځانګړتياوي!

د انسان ماغزه او د هغو د پيچېدګيو پيژندل دبشر لپاره يوه جذابه موضوع ده . انسان يو حيرانونکې نمونه ګڼل...