شراب/ ډاکټر ظهير

شراب په عربي کي خُمر بولي او پوهنیز نوم یې اېتایل الکهول یا اېتانول دی. لومړی...