د دماغ تقويه کوونکي غذاوي

د دماغ د تقويې لپاره صحتمندي غذاوي برابري کړئ چي په طبيعي ډول د حافظې د پرمختګ څخه...

نفستنگي څنگه ناروغي ده؟

نفستنګي د سږو يو مزمن او اوږد التهابي حالت دى چي کولاى سي د ژوند په هر عمر...

توبرکلوز څنگه ناروغي ده؟

توبرکلوز يو عادي ساري ناروغي ده چي د نړۍ په هر ګوټ کي پر انسانانو باندي تاثير کوي....