معافيت تقويه کوونکي غذاوي

تاسي بايد په دې پوه سئ چي ځيني غذاوي ستاسو بدن ته انرژي ورکوي او گټه ورته رسوي،...