د پوستکي اقسام او ساتنه

تر ټولو لومړی د ښايسته پوستکي لرلو لپاره د پوستکي د ډول په اړه خبرتيا ترلاسه کول اړين...

أيا قبضيت هم درملنه لري؟

ځيني ميوې په قبضيت کي د درمل رول لري ځينو حالاتو کي موږ ټول د قبضيت د نښو...

په اوبو سره درملنه

ډاکتر عبدالولي اعتماد - "ال. سی. ال ونسان"وایي: ژوند بېله اوبو یعني مرګ.د انسان بدن په...