د دماغ تقويه کوونکي غذاوي

د دماغ د تقويې لپاره صحتمندي غذاوي برابري کړئ چي په طبيعي ډول د حافظې د پرمختګ څخه...