جاکلین ولې ژاړي؟

د هندي سینما توموتې ستورې جاکلین فریننډیز په بنکاک...