څخهَ او نیخه/ نیخم

څخهَ او نیخه/ نیخم

لیکوال: نذیر احمد رښتینی، د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګي د...

ذهن څه شی دی؟

ژباړه: حمیدالله حمیدي

10-Ways-to-Declutter-your-Mind

ذهن...