هغه سبا راځي / بصيرالحق عادل

ورته يې وويل، دا دی خبرې ورسره وکړه. د خپل خيرن ټکري پيڅکه يې غاښونو کې ونيوله، حياناکه...

کمبخت جومات

کاش، کفارو وران کړی وای، زموږ د مسلمانانو اسلامي جذبات به توپاني شوي وو او لاریون به شوی و.