مشرانو خپل ملي رسالت تر سره کړ!

 
لیکوال: ببرک دروېش- کابل
    په تذکرو کې د افغان او اسلام کلیمې پر سر بحث یوه له جنجالي او په ورته...