د ازادۍ ولولې

مجيد ژړاند 28782750_1228324257301471_1950739748874255524_n

د ډیلي تخت هېرومه...