د دُښمن مشوره

ژباړه: غنچه ګل ارمان

يو ګيدړ په غره...