له مرز ها خوا فکر

لیکوال: محی الدین "دلیل"

"په خدای که خو یې زما په سوچ کېم جواب یي.ای...