پټ اهداف او ښکاره جگړه!

په افغانستان کي د لښکرطيبه، پاکستاني طالبانو، حقاني شبکې او افغان طالبانو تر منځ کشمکش او تاوتريخوالى ورځ...

دا نسبي پرمختگ ساتل غواړي

دا خو به سره ومنو چي په تېره لسيزه کي مو د زياتو ناخوالو، ستونزو او کړاوونو سره...

طالبان او مجاهدين!

مجاهدينو سپېڅلى جهاد وکړ، د سر او مال په قيمت يې افغانستان ته د روس له سرو لښکرو...