مکتبي انجلۍ

لنډه کيسه: کرار کرار په زينو پورته کېدله، شېبه وروسته راستنه شوه او ټولګي ته ورننوتله يوه عادي...

پښتو فلمونه او بې حياتوب

د نوي دولت په راتګ سره په افغانستان کي د بيان ازادي رامنځ ته سوه، چي په دې...

د ستونزو حل

تاريخ دا ښودلې او هر چاته د منلو وړ ده چي په وطن کي هيڅکله يوې ډلي، يو...

د ځوان شخصيت، د درناوي وړ دی

محصلان د ځوانۍ په يوه حساسه مرحله کي وي، دوی د خپل شخصيت درناوي ته ډېر متوجه وي....

نيوکه!

له انسان سره تل خطاوي مل دي او له الله ج پرته هيڅوک بشپړ نه دی. څنګه چي...

وخت څنگه سم ولگوو؟

هغه وړتيا چي وخت په سم او غېزناک ډول لګوي، د وخت مديريت بلل کېږي. يا په بل...