د گړۍ مينه او د جنتري درد

د لاس ګړۍ ته چي ګورمه زما د ژوند هر اړخ راته را يادوي، هغه وختونه چي ما...

شخصيت او هنر

څرنګه چې شعر و نثر د پنځګر پر شخصيت اغېز کوي او پنځګر له خپل هنر نه د...