افغانستان کې کمزوری انترنیت څخه ټول شکایت کوي، بیا له وایفای پرته...