د نړۍ تر ټولو گران عطر!

د نړۍ تر ټولو گران بيه عطر په لندن ښار کي د يو تن عطر خرڅوونکي له خوا...

داسي کسان ډېر کم پيدا کېږي!

د نړيوالو ريکارډونو د ټاکلو کمېټه وايي، هغه کس چي د نړۍ تر ټولو زيات موټران يې يوازي...