ټول غواړي چي ساتونکي سي!

د هندوستان هيواد په شمال کي د اسولا نومي کلي اوسېدونکي د پېړيو راهيسي بزګران وو او د...