د يوې ښځي غيرمعمولي کړنه!

ماريا يوه رياضي پوه ده او د نوسيبيرسک(ساينس پوهانو ښار) ښار اوسېدونکې ده. ياد ښار د روسيې دريم...