د نړۍ تر ټولو دروند پياز!

د انگلستان په بيرمنغام نومي ښار کي يو کس د نړۍ تر ټولو د دروند پياز د کرلو...

د نړۍ تر ټولو گران بيه (iPhone 6)

گينس يا د نړيوالو ريکارډونو د ټاکلو کمېتې د نړۍ تر ټولو گران iPhone 6 د جوړېدو په...

د نړۍ تر ټولو غټه بېلچه!

گينس يا د نړيوالو ريکارډونو د ټاکلو کمېټې په دې وروستيو کي د نړۍ تر ټولو غټي بېلچې...