دې ته نو قانون وايي!

د يوې شورا د پرېکړي پر اساس يو تن شاګرد له دې کبله د مکتب د بس څخه...

نور به چوکۍ هم اغوستل کېږي!

يو سويسي کمپنۍ په دې وروستيو کي داسي يوه چوکۍ جوړه کړې ده چي د نورو عادي هغو...