د نړۍ تر ټولو گران عطر!

د نړۍ تر ټولو گران بيه عطر په لندن ښار کي د يو تن عطر خرڅوونکي له خوا...