آس ته ورته هوټل!

د بلجيم په دوربې نومي ښار کي يو کس د لرګي څخه داسي يو ډول هوټل جوړ کړى...