نور به چوکۍ هم اغوستل کېږي!

يو سويسي کمپنۍ په دې وروستيو کي داسي يوه چوکۍ جوړه کړې ده چي د نورو عادي هغو...

د نړۍ ستر تومور لرونکى کس!

د نړۍ ستر تومور لرونکى کس د چين هيواد د بيجينګ ښار اسېدونکى دى. د نوموړي څخه ياد...

د نړۍ تر ټولو جگه غاړه!

د نړۍ عجيبي او غيرمعمولي پېښي اکثره په چين هيواد کي ليدل کېږي. په دې وروستيو کي د...