پینسیل د خوړلو نه دی

۱۹ کلن راجا په خوله کي ۱۳۸ دانې پینسیلان ځای کړي او د خپل ځان له پاره ئې...

د غېږي ورکولو نوی ریکارډ

په هند کي یوه سړي په نړۍ کي د غېږ ورکولو نوی ریکارډ جوړ کړی. دا سړی د...