غواړی چې ځوان پاتې شی؟

ژباړه: حمیدالله حمیدي-

معلومه خبره ده چې د ټولو انسانانو مرګ او ژوند یوازې د...