د ټينس لوبي ته يوه لنډه کتنه

اکثره تاريخ پوهان په دې باور دي چي د ټينس لوبه د فرانسې په شمال کي په دوولسمه...