د (هايکينگ) لوبي ته يوه کتنه

هايکينګ يوه لوبه ده چي په دې لوبه کي لوبغاړي اوږدې فاصلې طى کوي او يا هم غرونو...