ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۲) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۲» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۲» مه - Year "7th" - Issue No: (292) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۱) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۱» - يکشنبه «۱۳۹۳» د لړم/عقرب «۲۵» مه - Year "7th" - Issue No:...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۰) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۰» - يکشنبه «۱۳۹۳» د لړم/عقرب «۱۸» مه - Year "7th" - Issue No: (290) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۹) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۹» - يکشنبه «۱۳۹۳» د لړم/عقرب «۱۱» مه - Year "7th" - Issue No: (289) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۸) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۸» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د لړم/عقرب «۴» مه - Year "7th" - Issue No: (288) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۷) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۷» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د تلې/مېزان «۲۷» مه - Year "7th" - Issue No: (287) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۶) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۶» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د تلې/مېزان «۲۰» مه - Year "7th" - Issue No:...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۵) گڼه

''اووم کال گڼه'' شمېره: «۲۸۵» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د تلې/مېزان «۱۳» مه

Year "7th" - Issue No:...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۴) گڼه

اووم کال گڼه'' شمېره: «۲۸۴» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د تلې/مېزان «۶» مه''

Year "7th" - Issue No:...