ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۰) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۰» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د وږي/سنبلې «۹» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۹) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۹» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د وږي/سنبلې «۲» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۸) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۸» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د زمري/اسد «۲۶» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۷) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۷» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د زمري/اسد «۱۹» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۶) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۶» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د زمري/اسد «۱۲» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۵) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۵» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «۲۹» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۴) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۴» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «۲۲» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۳) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۳» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «۱۵» مه