ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۵) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۵» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۲۳» مه - Year "7th" - Issue No: (295) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۴) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۴» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۱۶» مه - Year "7th" - Issue No: (294) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۳) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۳» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۹» مه - Year "7th" - Issue No:...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۲) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۲» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۲» مه - Year "7th" - Issue No: (292) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۱) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۱» - يکشنبه «۱۳۹۳» د لړم/عقرب «۲۵» مه - Year "7th" - Issue No:...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۰) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۰» - يکشنبه «۱۳۹۳» د لړم/عقرب «۱۸» مه - Year "7th" - Issue No: (290) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۹) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۹» - يکشنبه «۱۳۹۳» د لړم/عقرب «۱۱» مه - Year "7th" - Issue No: (289) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۸) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۸» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د لړم/عقرب «۴» مه - Year "7th" - Issue No: (288) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۷) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۷» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د تلې/مېزان «۲۷» مه - Year "7th" - Issue No: (287) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۸۶) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۸۶» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د تلې/مېزان «۲۰» مه - Year "7th" - Issue No:...