ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۲) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۲» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «۸» مه

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۱) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۱» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د چنگاښ/سرطان «لومړۍ»

ټاټوبی اوونيزه – (۲۷۰) گڼه

ټاټوبی اوونيزه - "اووم کال گڼه" شمېره: «۲۷۰» - يکشنبه  «۱۳۹۳» د جوزا/غبرگولي «۲۵» مه