ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۹) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۹) يکشنبه (۱۳۹۵) د حوت/کب (لومړۍ)

Year “9th” – Issue No: (409) Sunday (19)-February-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د (PDF)...