ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۹) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۹) يکشنبه (۱۳۹۵) د حوت/کب (لومړۍ)

Year “9th” – Issue No: (409) Sunday (19)-February-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د (PDF)...

ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۸) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۸) يکشنبه (۱۳۹۵) د دلوي/سلواغې (۲۴) مه

Year “9th” – Issue No: (408) Sunday (12)-February-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د...

ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۷) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۷) يکشنبه (۱۳۹۵) د دلوي/سلواغې (۱۷) مه

Year “9th” – Issue No: (407) Sunday (5th)-February-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د...

ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۶) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۶) يکشنبه (۱۳۹۵) د دلوي/سلواغې (۱۰) مه

Year “9th” – Issue No: (406) Sunday (29th)-January-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د...

ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۵) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۵) يکشنبه (۱۳۹۵) د دلوي/سلواغې (۳) مه

Year “9th” – Issue No: (405) Sunday (22th)-January-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د...

ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۴) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۴) يکشنبه (۱۳۹۵) د جدي/مرغومي (۲۶) مه

Year “9th” – Issue No: (404) Sunday (15th)-January-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د...

ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۳) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۳) يکشنبه (۱۳۹۵) د جدي/مرغومي (۱۹) مه

Year “9th” – Issue No: (403) Sunday (8th)-January-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د...

ټاټوبی اوونيزه – (۴۰۲) مه گڼه

نهم کال، شمېره: (۴۰۲) يکشنبه (۱۳۹۵) د جدي/مرغومي (۱۲) مه

Year “9th” – Issue No: (402) Sunday (1st)-January-(2017)

د ټاټوبي اوونيزي د...