ټاټوبی اوونيزه – (۳۱۴) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۱۴) يکشنبه (۱۳۹۴) د ثور/غوايي (۶) مه

Year “8th” – Issue No: (314) Sunday (26) April-(2015)

ټاټوبی اوونيزه – (۳۱۳) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۱۳) يکشنبه (۱۳۹۴) د حمل/وري (۳۰) مه

Year “8th” – Issue No: (313) Sunday (19)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۱۲) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۱۲) يکشنبه (۱۳۹۴) د حمل/وري (۲۳) مه

Year “8th” – Issue No: (312) Sunday (12)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۱۱) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۱۱) يکشنبه (۱۳۹۴) د حمل/وري (۱۶) مه

Year “8th” – Issue No: (311) Sunday (5th)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۱۰) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۱۰) يکشنبه (۱۳۹۴) د حمل/وري (۹) مه

Year “8th” – Issue No: (310) Sunday (29)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۰۹) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۰۹) يکشنبه (۱۳۹۴) د حمل/وري (۲) مه

Year “8th” – Issue No: (309) Sunday (22)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۰۸) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۰۸) يکشنبه (۱۳۹۳) د حوت/کب (۲۴) مه

Year “8th” – Issue No: (308) Sunday (15)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۰۷) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۰۷) يکشنبه (۱۳۹۳) د حوت/کب (۱۷) مه

Year “8th” – Issue No: (307) Sunday (8th)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۰۶) گڼه

اتم کال گڼه، شمېره: (۳۰۶) يکشنبه (۱۳۹۳) د حوت/کب (۱۰) مه

Year “8th” – Issue No: (306) Sunday (1st)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۰۵) گڼه

“اتم کال گڼه” شمېره: (۳۰۵) يکشنبه (۱۳۹۳) د حوت/کب (۳) مه – Year “۸th” – Issue No: (305) Sunday...