ټاټوبی اوونيزه – (۳۴۲) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۴۲) يکشنبه (۱۳۹۴) د مېزان/عقرب (۱۷) مه

Year “8th” – Issue No: (342) Sunday (8th)-November-(2015)

د ټاټوبي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۴۱) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۴۱) يکشنبه (۱۳۹۴) د مېزان/عقرب (۱۰) مه

Year “8th” – Issue No: (341) Sunday (1st)-November-(2015)

د ټاټوبي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۴۰) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۴۰) يکشنبه (۱۳۹۴) د مېزان/عقرب (۳) مه

Year “8th” – Issue No: (340) Sunday (25)-October-(2015)

د ټاټوبي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۳۹) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۳۹) يکشنبه (۱۳۹۴) د تلي/مېزان (۲۶) مه

Year “8th” – Issue No: (339) Sunday (18)-October-(2015)

د ټاټوبي اوونيزي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۳۸) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۳۸) يکشنبه (۱۳۹۴) د تلي/مېزان (۱۹) مه

Year “8th” – Issue No: (338) Sunday (11)-October-(2015)

د ټاټوبي اوونيزي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۳۷) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۳۷) يکشنبه (۱۳۹۴) د تلي/مېزان (۱۲) مه

Year “8th” – Issue No: (337) Sunday (4th)-October-(2015)

د ټاټوبي اوونيزي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۳۶) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۳۶) يکشنبه (۱۳۹۴) د تلي/مېزان (۵) مه

Year “8th” – Issue No: (336) Sunday (27)-September-(2015)

د ټاټوبي اوونيزي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۳۵) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۳۵) يکشنبه (۱۳۹۴) د وږي/سنبلې (۲۹) مه

Year “8th” – Issue No: (335) Sunday (20)-September-(2015)

د ټاټوبي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۳۴) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۳۴) يکشنبه (۱۳۹۴) د وږي/سنبلې (۲۲) مه

Year “8th” – Issue No: (334) Sunday (13)-September-(2015)

د ټاټوبي...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۳۳) گڼه

اتم کال، شمېره: (۳۳۳) يکشنبه (۱۳۹۴) د وږي/سنبلې (۱۵) مه

Year “8th” – Issue No: (333) Sunday (6th)-September-(2015)

د ټاټوبي...