ټاټوبی اوونيزه – (۳۰۲) گڼه

“اتم کال گڼه” شمېره: (۳۰۲) يکشنبه (۱۳۹۳) د دلوي/سلواغې (۱۲) مه – Year “8th” – Issue No: (302) Sunday (1st)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۰۱) گڼه

“اتم کال گڼه” شمېره: (۳۰۱) يکشنبه (۱۳۹۳) د دلوي/سلواغې (۵) مه – Year “8th” – Issue No: (301) Sunday (25)...

ټاټوبی اوونيزه – (۳۰۰) گڼه

“اتم کال گڼه” شمېره: (۳۰۰) يکشنبه (۱۳۹۳) د جدي/مرغومي (۲۸) مه – Year “8th” – Issue No: (300)...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۹) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: (۲۹۹) يکشنبه (۱۳۹۳) د جدي/مرغومي (۲۱) مه - Year "7th" - Issue No: (299) Sunday (11)...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۸) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: (۲۹۸) يکشنبه (۱۳۹۳) د جدي/مرغومي (۱۴) مه - Year "7th" - Issue No: (298) Sunday (4th)...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۷) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: (۲۹۷) - يکشنبه (۱۳۹۳) د جدي/مرغومي (۷) مه - Year "7th" - Issue No: (297) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۶) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۶» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۳۰» مه - Year "7th" - Issue No: (296) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۵) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۵» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۲۳» مه - Year "7th" - Issue No: (295) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۴) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۴» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۱۶» مه - Year "7th" - Issue No: (294) Sunday...

ټاټوبی اوونيزه – (۲۹۳) گڼه

"اووم کال گڼه" شمېره: «۲۹۳» - يکشنبه «۱۳۹۳» د ليندۍ/قوس «۹» مه - Year "7th" - Issue No:...