شيلا تکړه زده کوونکې وه

شيلا د اووم ټولگي زدکونکې وه، په خپل ټولگي کې دا تر ټولو مخکې وه. شيلا هم ښايسته وه،...

فوټبال مو عروجي حالت خپل کړی!

د ورزشي ډګر لاسته راوړني مو په وروستيو دوو دريو کلونو کي خورا پيکه سوي دي. په ځانګړي...

(کندهاري ناشران)

پر هر قوم چي خداى مهربانه سوى دى په پوهه سمبال مشران ئې ور په برخه کړي دي....