مينه څه شی دی؟ / شرر ساپی

 ،هسې خو يې د نړۍ ډېر فيلسوفان، پوهان، شاعران، صوفيان او عالمان حيران کړي دي، هر چا دخپلې...

د راډيو مقام

بصيرالحق عادل

Adil

د فبروري...