ښه رهبر

ليکوال: ماکسول

ژباړه: عبدالستار سعادات

«««««««««««««««

د ښه رهبر ۲۱ ځانګړني...

لا تر کومه؟

ښه نو لوی هندو يې ته يې؟ پوهه هغه الهي نعمت دی چي څوک ترې برخمن سي، د...

لا تر کومه؟

اتو سوو کلدارو سړی و واژه: د معمول سره سم نن تر نورو ورځو دندي ته تر ټاکلي...

لا تر کومه؟

مزل لنډ، گټه ډېره: په کومه سيمه او هيواد کي چي مکافات او مجازات نه وي، نو په...

لا ترکومه؟

مړ ډاکټر او درملنه: يو ملګری مي د کندهار ښار په يوه کلينيک کي د څو کلونو راهيسي...

لا تر کومه؟

د مړو کلی! څو ورځي مخکي مي څو تنه دوستان د هرات څخه په مېلمستيا راغلي وو، د...