روغتيا او ژوند: د غاښونو خرابيدل

روغتيا او ژوند: د غاښونو خرابيدل

یکنه : شمشادعمر شينواری د غاښونو خرابيدل دماشومانومانودغاښونوتورېدل،چې دغاښونو چينجنېدل يې هم بولي، يوروغتيايي ستونزه ده. دماشومانومانودغاښونوتورېدل،چې دغاښونوچينجنېدل يې هم بولي، يوه روغتيايي ستونزه ده چې ډېری ماشومان...