ته بنا او زه ړنده درپسي تلمه – خاطره فیضي

ته بنا او زه ړنده درپسي تلمه – خاطره فیضي

چي ته تلې لکه سايه درپسي تلمه
ته بنا او زه ړنده درپسي تلمه

شبګيرو به پر سر واخیستم جانانه
کله کله به بيده درپسي تلمه

ته به مخکي دمجنون غوندي روان وې
زه ورو ورو لکه کيسه درپسي تلمه

لمرین مخې ستا دسپين مخ په شغلوکي
زه سپوږمۍ په ننداره درپسي تلمه

ته امام د غزلونو وې جانانه
چي (فیضي) لکه ټپه درپسي تلمه

۲۰۲۰/۱/۱۴ Jan
t